صفحه اصلیمحصولاترزین های آلکیدیآلکید رزین های متوسط روغنالکید AF–1082–MX55

الکید AF–1082–MX55

MEDIUM OIL SOYA ALKYD RESIN

AF – 1082 – MX55

خواص و موارد مصرف:

AF-1082-MX55 یک رزین آلکیدی متوسط روغن بر مبنای اسید چرب سویا درجه یک می باشد که زمان خشک شدن آن کوتاه است. مقاومت آن نسبت به مواد شوینده و بنزین خوب بوده و از استحکام و انعطاف پذیری و مقاومت زردگرایی خوبی برخوردار است. این رزین در رنگها و لاکهای اتومبیلی و رنگ های هواخشک و رنگهای رویه و آستریهای صنعتی بکار می رود. رزین فوق با رزینهای آمینوسازگار می باشد.

 

 

مشخصات رزین:

درصد مواد جامد

 

طول روغن

حدود 48

نوع الکل مصرفی

گلسیرین و پنتااری تری تول

ارزش اسیدی

10-6

رنگ (گاردنر)

5-3

حلال

زایلین/ وایت اسپیریت (15/85)

ویسکوزیته در  (استوک)

100-80

دانسیته

950

 

فرمول پایه، رنگ هواخشک اتومبیلی سفید:

9

Ca Drier

595

AF-1082-MX55

7

Pb Drier

280

Ti O2

2

Co Drier

20

Benton Paste (10%)

2

Anti SK.Agent

85

White Spirit

Total 1000 kg

 

 

 

بازگشت به بالا